Министерство на икономиката и енергетиката - www.mee.government.bg

Агенция по енергийна ефективност към МИЕ - www.seea.government.bg

Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД - www.nek.bg

Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg

Технически Университет - София - www.tu-sofia.bg

Национален Технически Университет - Атина, Гърция - www.ntua.gr

Технически Университе Дрезден, Германия - www.tu-dresden.de

Технически Университет Илменау, Германия - www.tu-ilmenau.de

Технически Университет Карлсруе, Германия - www.uni-karlsruhe.de

Федерация на научно-техническите съюзи - www.fnts.bg