НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ като юридическо лице е правоприемник на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел под №1856, том 31, стр. 195, по ф.д. №7815/1995 г. с адрес на управлението гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108, етаж пети, стая 505. В НТСЕБ доброволно членуват български физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на енергетиката в частна полза - в интерес на сдружителите.
Цели и задачи на НТСЕБ
  • да провежда професионално-квалификационна дейност и да подпомага разработването на творчески идеи и инициативи на свои членове;
  • да осъществява сътрудничество със сродни организации на енергетиците и други обществени организации в страната и чужбина;
  • да осъществява международни връзки и да членува в международни неправителствени организации;
  • да участва при разработване и обсъждане на закони, наредби, правилници, инструкции и други нормативни актове в областта на енергетиката, опазването на околната среда, защитата на хора от вредни и опасни въздействия и защитата на материални ценности от увреждания и унищожаване в резултат на ползване на енергия;
  • да оказва научна и методична помощ на стопански субекти за ефективно използване на енергийните ресурси и намаляване на енергоемкостта в икономиката;
  • да участва със становища, анализи, експертизи и други по развитието и приложението на български и чужди решения в областта на енергетиката;
  • да дава становища и референции за лицензиране на фирми и дружества за извършване на стопанска дейност в областта на енергетиката;
  • да участва при решаване на конкретни научно-технически и икономически проблеми в областта на енергетиката;
  • самостоятелно или във взаимодействие с други организации да провежда научно-технически мероприятия - симпозиуми, конференции, семинари, дискусии и други форуми;
  • да организира конкурси, лектории, изложби, панаири и посещения на такива мероприятия в страната и чужбина;


Свали:


За контакти:

София
ул. Г.С.Раковски 108, етаж V, офис 505
тел. 02 988 41 58 , 987 82 43
факс: 02 987 61 66 , 987 93 60, 986 16 19
e-mail: ntseb@abv.bg, energy@fnts.bg